Interview met Benjamin Creme - maart 1999


In 1998 heeft de Amerikaanse redacteur van Share International, Monte Leach, een serie van zes interviews gehouden met Benjamin Creme. Deze gesprekken, elk een half uur lang, zijn aangeboden aan meer dan 300 publieke radiostations in de Verenigde Staten, via het publieke radio-satelliet-systeem, het "Share of the Air"-project. Vrijwilligers in de VS, op de Filippijnen, in Canada, Australië en Nieuw-Zeeland is het gelukt om de programma’s in hun landen uitgezonden te krijgen.

In de interviews bespreken Leach en Creme de politieke, sociale en economische kwesties van deze tijd, de noodzaak tot verandering, de door Maitreya voorgestelde oplossingen voor de huidige problemen, en de vele wonderen die in deze tijd plaatsvinden. Samen vertegenwoordigen de stukken naar onze mening een beknopt overzicht van de informatie en ideeën die wij proberen te verspreiden. Hieronder leest u een geredigeerde versie van drie van de zes bandopnamen.


Economische onrechtvaardigheid en sociale onrust: is samen delen het antwoord? Interviews met Benjamin Creme door Monte Leach


Monte Leach: Zoals het tijdschrift Share International aangeeft, zijn er ongeveer één miljard mensen in de ontwikkelingslanden die in absolute armoede leven. De ontwikkelde wereld kampt overal met een economische recessie. Wat doen we verkeerd? Wat is naar uw mening het probleem?

Benjamin Creme: Het grootste probleem is het feit dat we aan het einde van onze beschaving zijn gekomen. We zijn getuige van de ineenstorting van de beschaving van de laatste 2000 jaar en van het begin van het scheppingsproces van een nieuwe beschaving. Daarom is Maitreya in de wereld, om ons te inspireren en te leiden, om ons te onderwijzen in het creëren van juiste structuren — politiek, economisch en sociaal — die ons in staat zullen stellen om onze evolutie op de juiste gronden voort te zetten.

Op dit moment zien we in de wereld een verdeling in twee grote groepen — de ontwikkelde en de onderontwikkelde wereld. De ontwikkelde wereld verbruikt en verspilt driekwart van het voedsel in de wereld en 83 procent van de hulpbronnen. De Derde Wereld, zoals ze genoemd wordt, moet het met de rest doen. Met als resultaat dat 38 miljoen mensen op dit moment sterven van de honger in een wereld met een enorm voedseloverschot. We hebben een voedseloverschot van 10 procent per hoofd van de wereldbevolking, dus niemand hoeft van de honger om te komen.

Wat nodig is, is een herwaardering van wie en wat we zijn in onze relaties tot elkaar. Maitreya zegt dat de eerste stap die we moeten nemen om deze problemen aan te pakken, is onszelf te zien als één, als broeders en zusters van de ene mensheid. We moeten het mondiale besef krijgen dat we één volk, één groep zijn — en dat voedsel, grondstoffen, energie, wetenschappelijke kennis en onderwijs-faciliteiten in de wereld derhalve aan ons allen toebehoren. Deze bronnen zijn ons gegeven opdat alle mensen op de juiste wijze kunnen evolueren volgens het plan dat ten grondslag ligt aan ons evolutionaire proces. Daarom moeten we deze bronnen beter verdelen. Als we samen delen, zegt Maitreya, creëren we rechtvaardigheid in de wereld, en als we rechtvaardigheid creëren — en alleen dan — zullen we vrede hebben. Hij is gekomen om ons te laten zien hoe we vrede kunnen bereiken. Als wij dit proces richting vrede niet aanvaarden, zal er geen wereld bestaan, want we kunnen momenteel het leven op deze planeet vele malen vernietigen. We hebben het nucleaire arsenaal om dat te bewerkstelligen.

ML: De grootste bedreiging voor de internationale veiligheid zijn naar uw mening niet per se de nucleaire wapens, maar de spanning die ten grondslag ligt aan de economische situatie.

BC: Volgens Maitreya zijn de "oorlogsmachines", zoals hij ze noemt, uitgeschakeld. De Koude Oorlog is voorbij. Niemand gelooft nog dat de VS en Rusland elkaar zullen vernietigen in een nucleaire holocaust. Maar de energie die de vliegtuigen de lucht in zond en de tanks en de troepen naar het slagveld, verdwijnt niet zomaar. Het is een destructieve kracht die naar Maitreya’s zeggen over de wereld gaat op zoek naar een nieuw onderkomen. Hij zegt dat ze een nieuwe voedingsbodem gevonden heeft. Die nieuwe voedingsbodem is commercialisatie, gebaseerd op marktkrachten, die volgens Maitreya weer hun basis vinden in menselijke hebzucht. Hij noemt de marktkrachten de "krachten van het kwaad", omdat ongelijkheid inherent is aan hun wezenlijke structuur. Ze helpen enkelen om een hogere levensstandaard te bereiken, maar dat gaat ten koste van miljoenen die het moeten stellen met een lagere levensstandaard. Commercialisering neemt ieder land in de wereld in haar greep nu het marktkrachten-concept zelfs in het voormalig communistisch blok een overheersende invloed krijgt. We bevinden ons in een situatie waarin de spanning zo hoog oploopt, dat daarin de zaden liggen voor een derde wereldoorlog, en die oorlog zou al het leven vernietigen.

ML: Veel mensen zullen hiertegen inbrengen dat marktkrachten de "redder van de mensheid" zijn. Veel landen laten zich op deze manier leiden, zowel in de ontwikkelde als in de onderontwikkelde wereld. Zij zeggen: "Dit is de oplossing. Het communistische systeem heeft gefaald. Welke andere keuze hebben we?"

BC: Het communistische systeem heeft niet gefaald. Het is nooit uitgeprobeerd. We hebben in het zogenaamde communistische blok nooit communisme gezien. Wat we zagen was een soort staatskapitalisme. Wat we nu zien is de ineenstorting van het totalitaire politieke systeem — wat niet hetzelfde is als communisme — en de geleidelijke transformatie van het kapitalisme. Maitreya zegt dat het symbool voor de nieuwe economische situatie, die noch communistisch noch kapitalistisch zal zijn, te zien is in het samenkomen van het communistische Oost-Duitsland en het kapitalistische West-Duitsland. De hereniging van Duitsland biedt ons de mogelijkheid tot de creatie van wat hij noemt sociale democratie of democratisch socialisme — iets dat noch klassiek kapitalisme noch communisme is. Hij zegt dat dit uiteindelijk de norm zal worden in Europa en in de hele wereld.

ML: Hoe staat dit in verband met hetgeen u zei over samen delen?

BC: We kunnen deze nieuwe situatie niet creëren, tenzij we de hulpbronnen samen delen in plaats van erom te strijden. We hebben genoeg voedsel en hulpbronnen in de wereld om te voorzien in de behoeften van alle mensen, maar de belangrijkste landen — de VS, de Europese landen, Japan en één of twee andere — beheersen volledig het wereldtoneel en slokken de meeste hulpbronnen op. Dus is er niet genoeg voor anderen voor een prijs die ze zich kunnen veroorloven. De Derde Wereld bezit te weinig geld om in leven te blijven. Daarom sterven er daar 38 miljoen mensen van de honger.

Als er droogte zou zijn in Californië, Florida, Groot-Brittannië of Frankrijk, zouden we in staat zijn om ergens anders voedsel te kopen. De reden waarom miljoenen sterven is niet vanwege de droogte, maar omdat ze geen geld hebben om dat wat door de droogte verloren is gegaan aan te vullen. Als je een economisch systeem hebt dat niet gebaseerd is op wedijver, hebzucht en zelf-bediening (want daar draait het om bij marktkrachten), dan kun je deze hele situatie weer in evenwicht brengen.

Maitreya zegt dat elke regering die blindelings de marktkrachten volgt haar land naar vernietiging zal leiden. Hij zegt dat deze beschaving letterlijk op haar einde loopt. Ze is tot stilstand gekomen. Wat we nu zien, is niet slechts een recessie of produktievermindering. We zijn getuige van de laatste stuiptrekkingen van de huidige beschaving, omdat ze op de verkeerde uitgangspunten is gebaseerd.

Marktkrachten gaan ervan uit dat iedereen dezelfde startpositie heeft. Maar niet iedereen begint op hetzelfde punt. Geen twee landen beginnen op hetzelfde punt. Geen twee mensen in die landen beginnen op hetzelfde punt. Er zijn buitengewoon grote verschillen in levensstandaard. Hoeveel mensen denken dat de wereld onbeperkt kan doorgaan in deze afschuwelijke situatie? Hoe lang denkt men dat de mensen in de Derde Wereld deze gang van zaken zullen accepteren? Het antwoord is samen delen, het delen van de hulpbronnen.

ML: Met andere woorden, het huidige systeem zal instorten.

BC: Maitreya zegt dat we getuige zijn van deze ineenstorting. Hij zegt dat het onvermijdelijk is en dat de aandelenmarkt wereldwijd zal instorten, te beginnen in Japan. Maitreya heeft dit in 1988 gezegd en sindsdien is de aandelenmarkt in Japan bijna 60 procent in waarde gedaald. Maitreya zegt dat het een zeepbel is, die onvermijdelijk uiteen zal spatten. Hoe dat gebeurt, hangt af van onszelf, maar ze moet uiteenspatten om alle corruptie en ongelijkheid eruit te laten, die de uitdrukking verhinderen van wat hij noemt de ware innerlijke geestelijke aard van de mensheid. Wij verspillen de hulpbronnen van ontelbare miljoenen in de wereld door hen te veroordelen tot gedwongen armoede en vernedering en de ellende van ondervoeding en verhongering.

ML: U zegt dat er letterlijk een ineenstorting nodig is voordat de veranderingen die u aanbeveelt kunnen plaatsvinden, en dat iets dat minder ingrijpend is, daartoe niet zal volstaan. Misschien kunnen we de fouten van ons gedrag inzien.

BC: Vele mensen zien de fouten in ons gedrag. Ik ben niet de enige die hierop wijst. Maar regeringen en mensen die de regeringen aan de macht houden — enorme gevestigde belangen in de wereld in alle sectoren, de simpele hebzucht, het zelfbeschermingsmechanisme van de mensheid — voorkomen dat de genoemde veranderingen plaatsvinden. Bijna iedereen zal toegeven dat dergelijke hervormingen nuttig zouden zijn, maar wellicht onpraktisch om uit te voeren. Maitreya zegt dat indien ze níet plaatsvinden, wij onszelf zullen vernietigen. Hij zegt dat de ineenstorting van ons economisch systeem nodig zal zijn om ons tot een besef van de werkelijkheid te brengen, om ons te laten inzien dat we niet eeuwig op deze manier kunnen doorgaan in een wereld waarin éénderde van de bevolking driekwart van het wereldwijde voedsel en het merendeel van de andere hulpbronnen gebruikt. De criminaliteit, drugsverslaving en sociale onrust in de ontwikkelde wereld zijn een direct gevolg van dit verstoorde evenwicht in de hulpbronnen van de wereld. Zelfs de verstoring van de van oudsher gevestigde weerpatronen in de wereld is het directe gevolg van deze door de disharmonische gedachtenpatronen van de mens gecreëerde wanverhouding.

ML: Wanneer zal deze ineenstorting volgens u plaatvinden?

BC: Maitreya heeft gezegd dat dat op zeer korte termijn zal gebeuren. Uiteraard zien we wat er gebeurt in Japan. In 1989 stond de aandelenmarkt op 38.000 tot 39.000. Vandaag is dat rond de 16.000. Het zal een beetje omhoog gaan en dan een heel eind zakken, en dan weer een beetje stijgen en weer zakken, maar over het geheel genomen gaat het omlaag, totdat zelfs de Japanse regering de financiers niet langer meer in bedwang kan houden. Ze zullen uit hoge ramen springen, zoals wij ook zouden doen als zich hier een soortgelijke situatie zou voordoen.

ML: Wat gebeurt er daarna?

BC: Maitreya zegt dat wanneer dat plaatsvindt, de prioriteiten van alle regeringen zullen veranderen. Hij zegt dat het de eerste prioriteit van alle regeringen zal zijn om alle mensen te voorzien van juist en voldoende voedsel — dat is de eerste noodzaak; de tweede is adequate huisvesting voor alle mensen; drie is de zorg voor een goede gezondheidszorg; en de vierde is onderwijs voor iedereen. Dit zijn de basisvoorwaarden die niet te veel gevraagd lijken — genoeg voedsel, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs. Toch is er geen enkel land in de wereld — zelfs niet de VS, het machtigste land in militair opzicht en eens het rijkste land ter wereld — waar deze vier levensvoorwaarden als een universeel recht bestaan. Maitreya zegt dat wanneer dat wel het geval is, de wereld zal worden getransformeerd.

De mensheid maakt volgens Maitreya op dit moment een grote spirituele crisis door. Het is een identiteitscrisis om uit te vinden wie we werkelijk zijn als geestelijke wezens. Als zielen zijn we één. Er bestaat niet zo iets als een afgescheiden ziel. Op het stoffelijke gebied hebben we de illusie van afgescheidenheid, maar in werkelijkheid zijn we één. Daarom kunnen we deze stap voorwaarts in onze spirituele vooruitgang alleen maken wanneer we juiste menselijke verhoudingen creëren. Dat is het eerstvolgende geestelijke ideaal dat de mensheid moet bereiken.

De eerste stap is het delen van de hulpbronnen van deze aarde, want als we dat niet doen, zullen we onszelf vernietigen. Zo simpel ligt dat. We hebben een vrije wil. Maitreya zal niet naar voren komen om zeker te stellen dat we onszelf niet vernietigen. Hij zal ons de volgende alternatieven voorleggen: doorgaan zoals we nu doen op de oude, hebzuchtige, egoïstische, wedijverige manier van het verleden en onszelf vernietigen, of accepteren dat we één zijn, het beginsel van samen delen aanvaarden en toepassen, rechtvaardigheid creëren in de wereld, en derhalve vrede, en onder zijn inspiratie beginnen aan de opbouw van de schitterendste en wonderbaarlijkste beschaving die deze wereld ooit gekend heeft.

ML: Hoe zal dit precies in zijn werk gaan? Zullen de veranderingen op nationaal niveau plaatsvinden? Zullen we bijvoorbeeld in de VS zeggen: ‘We moeten onze prioriteiten veranderen?’ Of zal dat op internationaal niveau plaatsvinden via de VN of een ander forum?

BC: Ik denk dat het een combinatie van beide zal zijn. De VN zal het belangrijkste overlegorgaan van de wereld worden. Alle wereldproblemen zullen daar besproken worden en oplossingen aangedragen worden om het nieuwe systeem te verwezenlijken. Een geheel nieuw VN-agentschap zal speciaal in het leven geroepen worden om toezicht te houden op het verdelingsproces van de hulpbronnen. Maar ik moet benadrukken dat we een vrije wil hebben; niets zal de mensheid opgelegd worden. Als de mensheid uit eigen vrije wil het beginsel van samen delen aanvaardt en aan Maitreya en zijn groep van meesters, die ook terugkeren naar de wereld (er zijn al 14 meesters in de wereld), vraagt hoe we dit moeten doen, hoe we samen kunnen gaan delen, dan zullen we merken dat het plan er al ligt. Er bestaat een groep van hoge ingewijden die samen met de meesters gedurende vele jaren een hele reeks van aan elkaar gerelateerde plannen heeft uitgewerkt om het herverdelingsprobleem op te lossen dat de kern vormt van onze economische problemen. Het is in feite een probleem van herverdeling van de hulpbronnen. Deze herdistributie is een gevolg van een bewustzijnsverandering. De mensheid nadert op dit moment een punt waarop zij een grote bewustzijnsverandering ondergaat, en de mensen zichzelf op een totaal nieuwe wijze gaan herkennen in relatie tot elkaar en de kosmos, tot de natuur, tot wat we in het algemeen God noemen. Maitreya zegt dat alles, alle op zichzelf staande dingen in de kosmos onderling met elkaar zijn verbonden. Dat verband wordt nergens, op geen enkel punt, onderbroken. Wat we onszelf aandoen, doen we de natuur aan. Wat we de natuur aandoen, doen we onszelf aan, als God, want we zijn weerspiegelingen, bewustzijnspunten binnen dat totaalbewustzijn dat we God noemen.

In de gehele kosmos herhaalt zich dit proces steeds opnieuw; elke gedachte, elke actie zet een oorzaak in beweging. De gevolgen van deze oorzaken bepalen ons leven. Als we bijvoorbeeld een ondergrondse kernexplosie uitvoeren, zullen we zeker een aardbeving krijgen. Elk gevolg vloeit voort uit een oorzaak.

Maitreya zal benadrukken — en dat zouden we nu zo langzamerhand ook moeten weten, we hebben duizenden jaren de tijd gehad om het door te krijgen — dat alles in het leven gehoorzaamt aan de Wet van oorzaak en gevolg. We kunnen niet blijven doorgaan met het creëren van slechte toestanden en verwachten dat er geen gevolgen zullen zijn. Als we in een land wantoestanden creëren, krijgen we onvermijdelijk misdaad. Het inzetten van een grotere politiemacht of een groter leger lost het probleem niet op. We moeten de oorzaak van de misdaad bestrijden — ongelijkheid, geen juist evenwicht. Het gehele evolutieproces beweegt zich in de richting van eenheid, fusie, synthese. Marktkrachten die gebaseerd zijn op verdeeldheid, afgescheidenheid en wedijver, werken tegen het evolutieproces in. Daarom noemt Maitreya ze de "krachten van het kwaad". Ze hebben hun plaats, maar alleen een zeer beperkte plaats. Als ze blindelings gevolgd worden, leiden ze onvermijdelijk tot vernietiging.

ML: Zal Maitreya openlijk de mensheid adviseren? Op dit moment is het denk ik redelijk om te zeggen dat maar weinig mensen op de hoogte zijn van zijn aanwezigheid in de wereld.

BC: Maitreya zal openlijk zijn advies geven. Hij zal naar voren treden als de wereldleraar voor alle groepen, religieus en niet-religieus. Hij zal door religieuze groepen beschouwd worden als de leraar die ze verwachten — de Christus voor de christenen, Maitreya Boeddha voor de boeddhisten, de Messias voor de joden, de Imam Mahdi voor de moslims, Krishna voor de hindoes — maar in feite is hij een leraar, een leidsman voor de gehele mensheid, die ons laat zien hoe we kunnen worden wie we zijn, geestelijke wezens; en derhalve hoe we een omgeving kunnen creëren waarin die spiritualiteit tot uitdrukking kan worden gebracht. Dat kan niet temidden van de huidige verdeeldheid en afgescheidenheid, van de wedijver die gebaseerd is op marktkrachten.

ML: Als ik een boer ben, bijvoorbeeld in de VS, die voedsel verbouwt en daar lang en hard voor moet werken, zou ik dan niet de vruchten mogen plukken van de opbrengst van al mijn inspanningen? Samen delen klinkt prachtig, maar zullen we dat ook in praktijk brengen wanneer de tijd daar is?

BC: Volgens Maitreya zullen we dat inderdaad doen. Hij weet al dat de mensheid er klaar voor is om te delen en het principe van samen delen zal accepteren. Daarom kan Maitreya hier zijn.

Natuurlijk zou de boer in de VS die voedsel produceert de vruchten van zijn arbeid moeten kunnen plukken, maar de arme boer in Zambia of Zaïre zou ook moeten kunnen profiteren van de opbrengst van zijn harde werk. Dat gebeurt nu niet. In de ontwikkelde wereld produceren we zoveel, dat we de wereldmarkten kunnen beheersen. Wij stellen de prijzen vast van onze produkten en, vanwege onze natuurlijke hulpbronnen, ook de prijzen van de produkten uit de Derde Wereld. Wij verlangen van de Derde-Wereldlanden grondstoffen en produkten tegen een prijs die ertoe leidt dat hun levensstandaard slechts heel laag kan zijn; één miljard mensen leeft onder de armoedegrens en 38 miljoen komen op dit moment om van de honger. Toch vragen we voor onze hulpbronnen, voor onze produktie, de hoogste prijs die we kunnen krijgen op de wereldmarkt, zodat we ons zeer kunstmatige levensniveau kunnen handhaven. Mensen in de VS, Europa en Japan leven op de rug van de Derde Wereld. Dat is de werkelijkheid. De reden dat we het niet zien is onze zelfgenoegzaamheid. Maitreya noemt zelfgenoegzaamheid "de bron van alle kwaad".

ML: Toch zullen vele mensen hier in de Verenigde Staten zeggen dat we niet zelfgenoegzaam zijn. Wanneer er een ramp is in Afrika of elders, staan we meteen klaar met voedsel en hulp.

BC: Natuurlijk, maar dat zijn individuele reacties. In elk land zijn mensen die vanuit hun hart reageren op menselijke nood. Maar dat is incidenteel. De mensheid als geheel, via haar vertegenwoordigers, de regeringen van de wereld, pakt deze problemen niet aan op mondiale schaal. We zouden misschien geen regering aan de macht brengen die zich de redding van de miljoenen hongerenden als hoogste prioriteit zou stellen, indien dat een daling van de levensstandaard in ons eigen land zou betekenen. Niemand kan stemmen winnen op die basis, of dat is in ieder geval wat de politici denken. De tijd komt dat ze geen enkele stem zullen krijgen, tenzij ze deze kwestie bovenaan hun prioriteitenlijst zetten.

Wat we zullen gaan zien, is dat Maitreya een publieke opinie in de wereld gaat stimuleren die zich volledig richt op samen delen als een goddelijk recht. Maitreya zegt: "Als je deelt, herken je God in je broeder." Hij zegt dat de problemen van de mensheid reëel zijn, maar oplosbaar. De oplossing ligt binnen ons handbereik. Hij zegt: "Neem de nood van je broeder als maatstaf voor je handelen en los de problemen van de wereld op. Er is geen andere weg." Hij zal de publieke wereldopinie zodanig opwekken en versterken, dat er geen regering op aarde tegen bestand zal zijn. Het is die publieke wereldopinie die uiteindelijk alle regeringen in de wereld zal dwingen om het principe van samen delen te aanvaarden, omdat men tot het inzicht zal komen dat er geen alternatief is. Of we delen samen of we gaan ten onder. Zo simpel ligt dat.

ML: De macht zal in wezen van de mensen komen, en niet van een leraar als Maitreya.

BC: Precies. Maitreya komt niet met macht. Hij komt met de macht van inspiratie en begeleiding, maar niet met autocratische macht. Hij zegt dat de regeringen van nu af aan overal voor het volk en door het volk zullen zijn. Dat zien we nu al gebeuren. Kijk naar de ontwikkelingen in de voormalige Sowjet-Unie. Het is op dit moment een chaos, maar wie heeft de Berlijnse muur omvergetrokken? Wie heeft de Sowjet-Unie opengesteld voor glasnost? Gorbatsjow was voornamelijk verantwoordelijk voor het beëindigen van de Koude Oorlog en voor glasnost in de Sowjet-Unie. Van alle wereldleiders was hij het meest ontvankelijk voor de mentale impressie van Maitreya.

We zijn getuige van de opwekking, het elektriseren van de mensheid, de mensen in de wereld, om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. De laatste jaren is dat over de hele wereld te zien. De dictaturen verdwijnen wereldwijd van het toneel. Daarom is de Sowjet-Unie ingestort — niet door de ineenstorting van het communisme, maar de ineenstorting van politiek totalitarisme, wat iets anders is.

We zijn eveneens getuige van de ineenstorting van economisch totalitarisme. Het economisch systeem, grotendeels gebaseerd op marktkrachten, nadert zijn dood. Er is een derde totalitarisme dat ook nog zal instorten — religieus totalitarisme. Religieus totalitarisme bereikt thans het hoogtepunt van zijn macht. We zien dat in de opkomst van fundamentalistische groepen in alle religies, zelfs binnen de tolerante boeddhistische en hindoestaanse geloofsrichtingen. Dat komt op dit moment zeer krachtig tot uitdrukking in de islam en in het christendom. Het zal het laatste zijn dat verdwijnt, maar uiteindelijk zal het totalitarisme uit de kerken verdwenen zijn. Dan zal de mensheid voor de eerste keer vrijheid kennen: politieke vrijheid, economische vrijheid en rechtvaardigheid, en vrijheid in denken en geloof.