Maitreya's prioriteiten

maitreya beeldjeEen beschouwing over de prioriteiten van Maitreya door de meester --, via Benjamin Creme

Vele mensen wachten in angst en beven op de wederkomst van de Christus. Zij voelen aan dat zijn verschijnen grote veranderingen teweeg zal brengen in alle regionen van het leven. Zijn waarden, zo nemen zij terecht aan, zullen noodzakelijkerwijs hun manier van denken en leven veranderen en zij verbleken bij zo’n vooruitzicht. Bovendien is het beeld van de Christus dat de kerken door de eeuwen heen hebben gegeven zo mystiek geweest, dat velen bang zijn voor zijn oordeel en almacht; zij verwachten hem als God die komt om de kwaden te straffen en de getrouwen te belonen.

Het valt zeer te betreuren dat een dergelijk misvormd beeld van de Christus zo sterk het menselijk bewustzijn heeft doordrongen. Zo’n wezen bestaat niet. Om de ware aard van de Christus te begrijpen is het nodig hem te zien als één temidden van gelijke zonen Gods, ieder van hen begiftigd met volledig goddelijk vermogen, slechts verschillend in de mate van uitdrukking van die goddelijkheid.

Dat hij de volheid van die goddelijkheid bereikt heeft, is zijn heerlijkheid en zeker mogen we met eerbied staan tegenover deze verworvenheid. Dat deze zelfde verworvenheid zeer zeldzaam is, is eveneens onweerlegbaar waar. Maar voor de mensen is juist het wonderbaarlijke van de Christus dat hij één van hen was. Er is niets in de beproevingen en het lijden van de mensen dat hij niet heeft gekend. Elke stap van de weg die de mensen nog steeds gaan, is hij met pijn gegaan. Er is niets in het hele panorama van menselijke ervaring dat hij niet heeft gedeeld. Zo is hij werkelijk de zoon des mensen.

Het lijdt weinig twijfel dat wanneer de Christus onaangekondigd in ons midden zou verschijnen, weinigen hem zouden herkennen. Hij staat zo ver af van het algemene beeld dat men van hem heeft, dat hij onopgemerkt in de menigte voorbij zou gaan. Zo staan de zaken momenteel bij zijn broeders, nu hij wacht op de uitnodiging van de mens om zijn missie te beginnen. Velen die hem dagelijks zien, kennen hem niet. Anderen herkennen hem, maar zijn bang om te spreken. Weer anderen wachten en bidden, vol hoop dat hij misschien degene is op wie zij niet durven hopen. Alleen zijn Verklaring voor de wereld zal hem in het zicht en de harten van de mensen bevestigen.

Laten wij, terwijl we wachten op die dag der dagen, in ons denken een helder beeld vormen van de redenen voor zijn wederkomst. Laten we begrijpen wat de aard van de taak is, die hij zichzelf gesteld heeft. Hij is gekomen om in ons midden de feitelijkheid van God te bevestigen. Hij is hier om de goddelijke Mysteriën opnieuw in te stellen. Hij is onder ons om de mensen te leren lief te hebben, telkens weer lief te hebben. Hij gaat opnieuw rond op de aarde om de broederschap der mensen te bevestigen. Hij neemt deze last op zich om zijn woord te houden jegens de Vader en jegens de mens. Hij is wedergekeerd om het nieuwe tijdperk in te luiden. Hij is nedergedaald van zijn hoge berg om de schatten van het verleden veilig te stellen, om te inspireren tot de wonderen van de toekomst, om God en de mens te verheerlijken.

Laten we eens bekijken wat zijn prioriteiten zijn: het vestigen van vrede; de invoering van het systeem van samen delen; het wegnemen van schuld en angst — het reinigen van de harten en het denken van de mensen; de opvoeding van de mensheid in de wetten van het leven en van de liefde; een inleiding tot de Mysteriën; de verfraaiing van onze steden; het verwijderen van hinderpalen voor het reizen en voor de onderlinge uitwisseling tussen volkeren; het scheppen van een voor allen toegankelijk reservoir van kennis.

Dat een dergelijke taak niet eenvoudig is, zelfs niet voor de zoon des mensen, is duidelijk. Aloude gewoonten van verdeeldheid en afgescheidenheid zijn diepgeworteld, terwijl angst en bijgeloof miljoenen mensen in de ban houden. Maar nooit eerder in de geschiedenis van de wereld is er een leraar gekomen die beter was toegerust voor zijn taak. Maitreya is gekomen om te strijden tegen onwetendheid en angst, verdeeldheid en armoede. Zijn wapens zijn geestelijk inzicht, kennis en liefde; zijn blinkende wapenrusting is de waarheid zelf.

Meer over Maitreya's prioriteiten